Bezpieczeństwo zakupów zapewnia Nextranet.pl

Twój kiosk internetowy - najtańsze publikacje w formacie pdf, mp3, zinio. Książki audio, ebooki, e-prasa.Kupuj taniej. Skorzystaj z premiowanego członkostwa w Klubie Nexpresso.

NetMagazine.pl
Centrum Cyfrowych Publikacji

główne menu

Partner nexto

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.NEXTO.PL

 

   § 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa  zasady i warunki świadczenia i korzystania z Usług w: serwisie internetowym umieszczonym w domenie www.nexto.pl oraz w innych serwisach internetowych działających w Sieci Sklepów Cyfrowych Nextranet - zwanych dalej łącznie „Serwisem” - pełniącym funkcje sklepu internetowego, w tym zasady i warunki zakupu i dostarczania Produktów lub Towarów.
 2. Serwis składa się ze strony internetowej: www.nexto.pl oraz www.nextranet.pl, za pomocą których można zamówić bezpłatnie bądź nabyć odpłatnie Produkty lub Towary – dostęp do tej części Serwisu jest również możliwy z poziomu aplikacji mobilnych dostępnych dla wybranych systemów operacyjnych urządzeń mobilnych oraz ze stron internetowych sieci Sklepów Cyfrowych Nextranet pod adresem www.nextranet.pl, tj. sklepów należących do podmiotów pośredniczących w sprzedaży Produktów dostępnych na www.nexto.pl.
 3. Serwis umożliwia Użytkownikom nabywanie i korzystanie z udostępnianych w nim Produktów i Towarów wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie. Integralną częścią Regulaminu jest Polityka Prywatności.
 4. Wyłącznym właścicielem Marki Nexto i administratorem Serwisu („Administrator", bądź „e-Kiosk”) jest e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie (00-838), przy  ul. Prostej 51, wpisana do  Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000304553,  NIP: 8951827513, REGON: 933049202, o kapitale zakładowym 1 809 000,00 zł (w całości opłaconym), adres e-mail: pomoc@nexto.pl, infolinia: +48 22 46 30 066 lub +48 22 46 30 171 dostępna w Dni Robocze w godzinach 9:00-17:00.
 5. Umożliwianie korzystania z Serwisu  jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez  Administratora na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1422), które odbywa się na mocy umowy (dalej „Umowa”) zawieranej pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem oraz na podstawie Regulaminu.
 6. Korzystanie z Serwisu, w tym Rejestracja w Serwisie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. Wszelkie prawa do Serwisu i zawartych w nim oraz udostępnianych za jego pośrednictwem treści, w tym prawa własności intelektualnej, prawa do nazwy Serwisu, domeny internetowej, oprogramowania, baz danych – podlegają ochronie prawnej.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo zamieszczania w Serwisie w różnej formie treści o charakterze komercyjnym,   w tym reklam, treści promocyjnych, itp.

 

 § 2. Definicje

 

    Użyte w Regulaminie zwroty i definicje mają następujące znaczenie:

 

1)     Administrator – e-Kiosk.pl S.A.

2)     Audiobook - książka audio w formacie MP3, opatrzona znakiem wodnym;

3)     Cena - opłata należna za Produkt lub Towar, udostępniany odpłatnie za pośrednictwem Serwisu, podawana w Serwisie obok Produktu lub Towaru;

4)     Dni Robocze –dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej;

5)     Ebook – książka zapisana w postaci elektronicznej dostępna w Sklepie w formacie: EPUB, MOBI oraz  PDF, bez zabezpieczeń DRM, opatrzona znakiem wodnym;

6)     e-wydanie – publikacja prasowa w formacie: EPUB, MOBI oraz  PDF, bez zabezpieczeń DRM, opatrzona znakiem wodnym dystrybuowana za pośrednictwem Serwisu, udostępniana w Sklepie;

7)     Formularz Rejestracyjny – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie Konta;

8)     Formularz Zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów lub Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu dostawy i płatności;

9)     Hasło – ciąg znaków wybranych przez Użytkownika w procesie Rejestracji;

10)   Kod - kod dostępowy otrzymywany od Administratora uprawniający do rabatu lub otrzymania Produktu;

11)   Kodeks Cywilny -  ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.);

12)   Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Cywilnego);

13)   Konto – indywidualny, oznaczony Loginem i Hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika w wyniku Rejestracji Konta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach, dzięki któremu możliwa jest edycja ww. danych, a także korzystanie przez Użytkownika z udostępnianych mu funkcjonalności Serwisu, w tym zakup Produktów lub Towarów;

14)   Koszyk - element Sklepu, za pomocą którego Użytkownik precyzuje szczegóły Zamówienia, takie jak: liczba zakupionych Produktów lub Towarów, dane do faktury, sposób płatności, itp.;

15)   Login – adres e-mail Użytkownika, konieczny do uzyskania dostępu do Konta,  podawany przez Użytkownika podczas Rejestracji Konta;

16)   Newsletter Nexto („Newsletter”) - Usługa bezpłatna świadczona przez Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Administratora treści kolejnych edycji Newslettera, zawierającego w szczególności informacje o nowościach i promocjach w zakresie Usług, w tym   świadczonych za pośrednictwem Sklepu, a także o Produktach lub Towarach.

17)   Okres Rozliczeniowy - okres korzystania z Usług, za który pobierana jest opłata;                  

18)   Produkt – udostępniany w Sklepie produkt w postaci elektronicznej, nie zapisany na nośniku materialnym, jak Ebook, e-wydanie, Audiobook i inne produkty w takiej postaci oraz Kody i doładowania Punktami Nexto służącymi do realizacji zakupów w Sklepie - dostępny w danym czasie w Sklepie;

19)   Prawo autorskie – ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. zm.);

20)   Punkty Nexto – wirtualny środek płatności przypisany do Konta umożliwiający zakup w Sklepie.

21)   Rejestracja – Rejestracja Konta lub  wypełnienie odpowiednich pól Formularza Zamówienia celem nabycia Produktów lub Towarów bez logowania (tzw. Zamówienie bez logowania/Rejestracji Konta);

22)   Rejestracja Konta – jednorazowa czynność faktyczna dokonywana przez Użytkownika zgodnie z Regulaminem, z wykorzystaniem Formularza Rejestracyjnego w celu utworzenia Konta w Serwisie, umożliwiająca korzystanie z Usług  i zamawianie Produktów lub Towarów w ramach Konta;

23)   Sklep – sklep internetowy udostępniany Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu w celu udostępniania, w tym sprzedaży Produktów i Towarów;

24)   Towar – udostępniany aktualnie w Sklepie produkt w postaci materialnej, tj. będący rzeczą;

25)   Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie,  zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem w zakresie i na czas przewidziany zgodnie z Regulaminem, w tym w zakresie odpłatnego lub nieodpłatnego  nabycia Produktu lub Towaru za pośrednictwem Serwisu;

26)   Umowa o nabycie Produktu lub Towaru – Umowa w przedmiocie sprzedaży, bądź nieodpłatnego udostępnienia Produktu lub Towaru znajdującego się w Sklepie,  zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.

27)   Usługi – świadczenia i narzędzia udostępniane przez Administratora Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu, w tym umożliwienie Użytkownikowi założenie Konta w celu sprzedaży lub nieodpłatnego udostępniania Produktów lub Towarów – na zasadach określonych  w Regulaminie;

28)   Ustawa o prawach Konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.);

29)   Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Usług lub składająca Zamówienia, w tym dokonująca zakupów  w Sklepie - na zasadach określonych Regulaminem i obowiązującymi  w tym zakresie przepisami prawa;

30)   Wpis – wszelkie wpisy zamieszczane w Serwisie przez Użytkownika Konta w ramach opinii o Produkcie;

31)   Voucher Nexto (Voucher) – karta na okaziciela uprawniająca jej posiadacza do nabywania Produktów lub Towarów w Sklepie z wykorzystaniem przypisanych do niej Kodów, w przypadku i na zasadach przewidzianych odrębnym Regulaminem Voucherów (dostępnym na stronie internetowej Serwisu) oraz niniejszym Regulaminem, o wartości określonej w aktualnie obowiązującym Regulaminie Voucherów.

32)   Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika składane w szczególności za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o nabycie Produktu lub Towaru;

33)   Zawartość - wszelkie treści (w szczególności teksty, dane, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, itp.), Produkty i Towary, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu ich zapisu lub przedstawienia, umieszczone i udostępnione w ramach Serwisu.

 

§ 3.  Opis i zasady korzystania z Serwisu i Usług

 

 1. Administrator świadczy Usługi drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie Usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, z zastrzeżeniem ust. 3.
  1. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego, wyłączenia Serwisu z przyczyn technicznych, tj. w szczególności w celu przeprowadzenia konserwacji lub       w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu, dodania Usług, a także z innych przyczyn niezależnych od Administratora (jak siła wyższa, działanie lub zaniechanie osób trzecich, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności, itp.) - o czym w miarę możliwości technicznych poinformuje Użytkowników w dostępny mu sposób, w szczególności poprzez umieszczenie  komunikatu w tym przedmiocie na stronie Serwisu.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji na stronach Serwisu treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych  z funkcjonowaniem Serwisu (tzw. FAQ), udzielanych porad i innych, co do których Administrator uzna, że treści te warte są upublicznienia.
  3. Bez wyraźnej zgody Administratora zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych w Serwisie lub z niego pochodzących, z wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z Prawa autorskiego.
  4. Usługi mogą być świadczone odpłatnie lub bezpłatnie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
   1. Do korzystania z Serwisu niezbędny jest system operacyjny Windows, MacOS, OS X, Linux, Android lub iOS oraz przeglądarka internetowa Firefox 3.5 lub wersja wyższa, Internet Explorer 8.0 lub wersja wyższa, Chrome 11.0 lub wersja wyższa, Opera 10.0 lub wersja wyższa, Safari 5.0 lub wersja wyższa oraz urządzenie wspierające ww. systemy operacyjne  i przeglądarki, a także posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
   2. Szczegółowe wymagania techniczne w zakresie korzystania z poszczególnych Produktów dostępne są na stronie www.nexto.pl/wymagania_systemowe.xml.    
   3. Korzystanie z Serwisu polegające wyłącznie na przeglądaniu i odczytywaniu znajdujących się na jego stronach informacji i danych, w tym informacji o Produktach i Towarach dostępnych za pośrednictwem Serwisu jest bezpłatne - z zastrzeżeniem ust. 5.
   4. Korzystać z Serwisu może każdy Użytkownik, który dokona Rejestracji Konta w Serwisie, bądź wybierze opcję złożenia Zamówienia bez Rejestracji Konta oraz zaakceptuje Regulamin.
   5. Użytkownicy mający dostęp do Serwisu spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązani korzystać z Serwisu zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawem obowiązującym na terytorium państwa, w którym korzystają z Serwisu.
   6. Administrator zastrzega sobie prawo zablokowania dostępu do Serwisu, odmowy świadczenia Usług, usunięcia danych lub likwidacji Zamówienia w odniesieniu do Użytkowników, którzy naruszają zasady określone w Regulaminie, dopuszczają się prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Serwisu, naruszają uzasadnione interesy Administratora bądź osób trzecich, a także dopuszczają się działań, które są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, albo są z innych względów niedopuszczalne w ocenie Administratora. Decyzja Administratora w tym przedmiocie jest ostateczna.
   7. Administrator zastrzega sobie prawo wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania Użytkownikom dostępu do wybranych Usług świadczonych bezpłatnie.
   8. Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi:

1)      bezpłatne:

a)      udostępnienie Konta Użytkownikowi;

b)      udostępnienie Sklepu w celu zamawiania Produktów lub Towarów;

c)       nieodpłatne udostępnianie Produktów lub Towarów za pośrednictwem Serwisu;

d)      Newsletter;

2)      odpłatne: w zakresie sprzedaży Produktów lub Towarów w Sklepie.

 1. Zakazane jest przesyłanie przez Użytkownika za pośrednictwem mechanizmów udostępnianych przez Serwis jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 2. Administrator, ani podmioty pośredniczące w sprzedaży Produktów lub Towarów nie udzielają gwarancji na Usługi,  Produkty, Towary, ani nie przewidują dla nich usług posprzedażnych.
 3. Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące Regulaminu, Produktów, Towarów,  bądź innych kwestii związanych z Serwisem proszeni są o wysłanie uwag pod adres: pomoc@nexto.pl lub na dane kontaktowe podane w Serwisie w dziale Pomoc.

   

§ 4.  Zasady Rejestracji

 

 1. Utworzenie i korzystanie z Konta jest bezpłatne dla Użytkownika i dobrowolne. Brak Konta nie uniemożliwia korzystania z Usług, w tym składania  Zamówień. Rejestracja Konta, która również jest bezpłatna, pozwala w szczególności na szybsze złożenie Zamówienia, śledzenie statusu Zamówienia, dodawanie Produktów lub Towarów do schowka, zapłatę Punktami Nexto.
 2. W celu dokonania Rejestracji należy wypełnić oznaczone gwiazdką, obowiązkowe pola: Formularza Rejestracyjnego, bądź Formularza Zamówienia (w przypadku wybrania przez Użytkownika opcji zakupu Produktu lub Towaru bez logowania).   
 3. Podczas Rejestracji Użytkownik podaje obowiązkowo co najmniej następujące dane określone poniżej w pkt 1-5, z zastrzeżeniem ust. 4:  

1)      imię;

2)      nazwisko;

3)      adres dla doręczeń (w przypadku Towarów lub dodatkowych upominków lub gratisów dodawanych do sprzedawanych Produktów);

4)      adres e-mail;

5)      Hasło (w przypadku Rejestracji Konta).

 1. Administrator zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika o podanie jego dodatkowych danych, nie ujętych  w Formularzu Rejestracyjnym, bądź w Formularzu Zamówienia, w zakresie w jakim byłoby to niezbędne do kontaktu z Użytkownikiem dla dokonania Rejestracji, np. numeru telefonu (w wyjątkowych przypadkach na zasadzie dobrowolności), bądź innych danych niezbędnych do wystawienia faktury, jak np. NIP.
 2. Dokonując Rejestracji Użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, w tym z Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania - co jest niezbędne do korzystania z Usług, w tym do nabywania  Produktów  lubi Towarów, czy korzystania z Konta (w przypadku Rejestracji Konta przez Użytkownika).
 3. Użytkownik zobowiązuje się do podania podczas Rejestracji prawdziwych danych i zapewnia,  że dane te nie naruszają niczyich praw, dóbr lub interesów, obowiązującego prawa lub prawem chronionej tajemnicy, ani dobrych obyczajów, co ma również odpowiednio zastosowanie do Hasła i Loginu.
 4. Zatwierdzenie Formularza Rejestracyjnego lub Formularza Zamówienia z danymi podanymi przez Użytkownika jest równoznaczne  z oświadczeniem Użytkownika, że podane w odnośnym Formularzu dane są prawdziwe. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych.§ 5.  Zasady  funkcjonowania Konta

 

 1. Konto zostaje utworzone z chwilą skutecznego dokonania Rejestracji Konta, tj. po prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu Formularza Rejestracyjnego oraz ewentualnym potwierdzeniu prawdziwości danych w nim zawartych.
 2. Administrator może, w razie zaistnienia w tym względzie uzasadnionych wątpliwości, uzależnić Rejestrację Konta od uwiarygodnienia danych wpisanych w Formularzu Rejestracyjnym.
 3. Z chwilą potwierdzenia dokonania Rejestracji Konta przez Użytkownika w sposób, o którym mowa w ust. 1, pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem zostaje zawarta na czas nie określony Umowa  w zakresie dotyczącym korzystania z Konta, a Użytkownik uzyskuje status Użytkownika Konta.
 4. Konto oraz Login mogą  być przypisane tylko do jednego Użytkownika, przy czym może on posiadać tylko jedno Konto.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do utrzymanie w tajemnicy swojego Hasła i nie jest uprawniony do udostępniania go osobom trzecim. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki nieprzestrzegania tych warunków przez Użytkownika.
 6. Użytkownik jest też zobowiązany niezwłocznie poinformować  Administratora o utracie Hasła, a także o możliwym wejściu w jego posiadanie przez osobę trzecią.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego każdorazowego informowania Administratora o zmianie jego danych podanych w wyniku Rejestracji Konta. Brak takiej aktualizacji może skutkować brakiem możliwości prawidłowego świadczenia Usług (w tym sprzedaży Produktów lub Towarów) w ramach Konta.
 8.  Konto jest integralnym elementem Serwisu nexto.pl (www.nexto.pl, dalej „Nexto") oraz Sieci Sklepów Cyfrowych Nextranet (www.nextranet.pl -„Nextranet").
 9. Rejestracja Konta jest dobrowolna i bezpłatna.
 10. Posiadaczem Konta mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 11. Reklamacje dotyczące działania Serwisu należy kierować w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zakłócenia, na adres e-mailowy lub korespondencyjny Administratora. Administrator rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni. Administrator może pozostawić reklamacje bez rozpoznania, w przypadku, jeżeli wynikają one z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się do wskazówek zamieszczonych w Serwisie Nexto.pl lub wad sprzętu Użytkownika.  Użytkownik może w każdym czasie, bez podawania przyczyn,  zawiesić korzystanie z Konta (dalej: „Dezaktywacja Konta”), bądź zrezygnować z Konta, składając w tym zakresie oświadczenie woli Administratorowi. W tym celu należy wysłać na adres e-mail: pomoc@nexto.pl wniosek o Dezaktywację Konta lub usunięcie Konta. Usunięcie Konta jest także możliwe poprzez wybranie przez Użytkownika na stronie www Serwisu Nexto lub jednego z Serwisów Nextranet opcji „usuń Konto” w ustawieniach Konta. Następnie na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika zostanie wysłana wiadomość zawierająca link do strony internetowej, z którą musi połączyć się Użytkownik w celu potwierdzenia woli usunięcia Konta.
 12.  Usunięcie Konta na wniosek Użytkownika jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy o korzystanie z Konta przez Użytkownika.
  1. Ponownej aktywacji Konta może dokonać pracownik Biura Obsługi Klienta Administratora na podstawie wniosku Użytkownika wysłanego na adres e-mail: pomoc@nexto.pl oraz po weryfikacji przyczyny zawieszenia Konta  i możliwości jego ponownej aktywacji.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo rozwiązania zawartej z Użytkownikiem Umowy o korzystanie  z Konta, z ważnych przyczyn niezależnych od Administratora, tj. mających istotne znaczenie dla świadczenia Usług, jak np. zmiana obowiązujących przepisów – z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
  3.  Administrator zastrzega sobie możliwość: odmowy świadczenia Usług, dokonania zablokowania Konta,  a także rozwiązania Umowy o korzystanie z Konta bez zachowania okresu wypowiedzenia - w przypadku naruszenia przez Użytkownika prawa lub zasad opisanych w Regulaminie.
  4. W przypadku zastosowania się Użytkownika do skierowanego do niego wezwania ze strony Administratora do zaprzestania naruszeń lub przywrócenia stanu sprzed ich dokonania – możliwe jest  odblokowanie dostępu Użytkownika do Serwisu lub jego określonych funkcjonalności.

    

§ 6. Zasady zamieszczania Wpisów w Serwisie  

 

 1. Użytkownicy mogą zmieścić w Serwisie Wpis dotyczący danego Produktu lub Towaru.
 2. Wyświetlanie Wpisu związanego z określonym Produktem lub Towarem w Serwisie będzie trwało nie dłużej niż wyświetlanie informacji o Produkcie lub Towarze, którego dotyczy Wpis.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do automatycznego publikowania obok zamieszczonego Wpisu części adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem Administratora w chwili zamieszczania Wpisu.
 4. Jeżeli Wpis stanowi utwór w rozumieniu Prawa autorskiego, Użytkownik udziela Administratorowi  nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z tego utworu na następujących polach eksploatacji:

1)      w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie egzemplarzy utworu jakąkolwiek znaną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2)      w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

3)      w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 1. Licencja, o której mowa w ust. 4, zostaje udzielona z chwilą dokonania Wpisu, na cały czas trwania autorskich praw majątkowych do Wpisu jako utworu.
 2. Administrator jest uprawniony do udzielania sublicencji na korzystanie z Wpisu.
 3. Użytkownik zezwala Administratorowi na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Wpisu, tj.  w szczególności na jego modyfikowanie, dokonywanie w nim skrótów i zmian redakcyjnych, z prawem dalszego udzielania takiego zezwolenia, a także na włączanie do Wpisu treści pochodzących od Użytkownika lub włączanie Wpisu lub jego części do innych utworów, bez nadzoru autorskiego ze strony Użytkownika – z uwzględnieniem ust. 4.
 4. Niedopuszczalne jest publikowanie w Serwisie treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa.
 5. Niedopuszczalne jest publikowanie w szczególności:

1)      wulgaryzmów;

2)      reklam;

3)      przekazów stanowiących reklamę ukrytą;

4)      odesłań do innych stron internetowych;

5)      komunikatów prasowych lub pochodzących od agencji informacyjnych, itp.;

6)      pochodzących od osób trzecich tekstów mających charakter utworu w rozumieniu Prawa autorskiego, chyba że publikacja taka mieści się w granicach cytatu;

7)      treści niezgodnych z prawem, w szczególności treści naruszających prawa autorskie osób trzecich;

8)      treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, w tym polityków;

9)      treści pisanych w językach innych, niż polski;

10)   zgłoszeń dotyczących błędów redaktorskich, tzn. literówek, błędów ortograficznych oraz merytorycznych; w przypadku pojawienia się błędów w Zawartości; informację w tej sprawie należy  przesłać na adres e-mail: pomoc@nexto.pl.

 1. Użytkownik zamieszcza Wpis w Serwisie wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 2. Każdy, kto poweźmie informację, że treści zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika są niezgodne z prawem lub z postanowieniami Regulaminu, może i powinien poinformować Administratora o fakcie i miejscu zamieszczenia takich treści, pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w § 1 ust. 4.
 3. Administrator nie ma obowiązku monitorowania treści Wpisów zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie.

 

§ 7. Zasady świadczenia Usług w zakresie sprzedaży i dostawy Produktów. 1.  Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu Usługi polegające na udostępnianiu, w tym w ramach sprzedaży, w szczególności:

1)      pojedynczych egzemplarzy e-wydań;

2)      prenumeraty cyklicznej;

3)      Audiobooków;

4)      Ebooków;

5)      doładowania Punktów Nexto;

6)      Kodów.

 1. Korzystanie z funkcjonalności Sklepu jest nieodpłatne.
 2. Zamówienia realizowane są w Dni Robocze. Przy czym w podsumowaniu Zamówienia określany jest termin jego realizacji.
 3. Warunkiem nabycia przez Użytkownika Produktu za pośrednictwem Serwisu jest dokonanie Rejestracji, a w przypadku posiadania Konta może to nastąpić także po zalogowaniu się w Serwisie.
 4. Prezentacja  w Serwisie aktualnie dostępnych za jego pośrednictwem Produktów  nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę nabycia Produktu lub Towaru złożoną przez Użytkownika. Wysłanie przez Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail potwierdzenia przyjęcia Zamówienia stanowi oświadczenie          o przyjęciu oferty Użytkownika, o której mowa powyżej,  i skutkuje zawarciem Umowy                o nabycie Produktu lub Towaru.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo zmian w zakresie Produktów lub Towarów prezentowanych na stronach Serwisu.
 6. Dla otrzymania Produktu lub Towaru wymagane jest złożenie Zamówienia poprzez dodanie wybranego Produktu do Koszyka, a następnie dokonanie zapłaty (w przypadku Produktów lub Towarów udostępnianych w Serwisie odpłatnie).
 7. Umowa o nabycie Produktu lub Towaru jest zawierana:

1)      z Użytkownikiem, który nie dokonał Rejestracji Konta – z chwilą przyjęcia do realizacji złożonego przez niego Zamówienia;

2)      z Użytkownikiem Konta – po skutecznie dokonanej Rejestracji Konta lub po zalogowaniu do Konta - z chwilą przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 1. Celem nabycia Produktów konieczne jest złożenie Zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji, dostępnych przy każdym Produkcie i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi Użytkownikowi na każdym etapie procedury składania Zamówienia.
 2.  Każde Zamówienie weryfikowane jest w sposób automatyczny poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia. Otrzymanie wiadomości e-mail informującej o przyjęciu Zamówienia do realizacji oznacza, że Zamówienie zostało złożone prawidłowo.
 3.  W przypadku Produktów  lub Towarów udostępnianych w Serwisie odpłatnie, Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności tytułem zapłaty Ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego Produktu.
 4. Informacje o Cenie danego Produktu zostają zawsze podane w Serwisie oraz podczas składania zamówienia.
 5. Podstawowym sposobem dostawy zamówionego Produktu jest pobranie go przez Użytkownika drogą transmisji danych dokonanej za pomocą łącza internetowego, bezpośrednio do pamięci komputera Użytkownika lub za pośrednictwem dedykowanych aplikacji mobilnych.
 6. Użytkownik może nabywać poszczególne Produkty płacąc za zakupioną sztukę.
 7.  Podczas składania Zamówienia Użytkownik może mieć możliwość wyboru sposobu pobrania danego Produktu spośród propozycji określonych w Serwisie w odniesieniu do tego Produktu. W przypadku wyboru sposobu dostawy, z którym wiąże się obowiązek poniesienia kosztów przez Użytkownika, dostawa nastąpi po uiszczeniu tych kosztów.
 8. Ceny podawane są w złotych i są cenami brutto (uwzględniają aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT).
 9. Administrator zastrzega sobie prawo umieszczania na stronach Serwisu informacji o promocjach  w zakresie udostępniania Produktów.
 10.  Użytkownika obowiązuje Cena podana przy Produkcie  w chwili jego umieszczenia w Koszyku,   z uwzględnieniem ewentualnej aktualnie obowiązującej promocji.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Cen. Zmiany te nie dotyczą Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany Ceny do systemu informatycznego Serwisu. 

   

§ 8. Zasady korzystania z Produktów

 1. Do korzystania z e-wydań, Ebooków i Audiobooków niezbędne jest posiadanie dowolnego łącza internetowego  i komputera klasy PC pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 2000/XP/Vista/7, wyposażonego w przeglądarkę internetową. Szczegółowe wymagania sprzętowo-programowe w tym zakresie znajdują się na stronie Serwisu http://www.nexto.pl/wymagania_systemowe.xml. Serwis umożliwia korzystanie z e-wydań, Ebooków i Audiobooków poprzez dedykowaną aplikację Nexto Reader dla platformy Android oraz iOS. Szczegółowe wymagania sprzętowo-programowe znajdują się na stronie internetowej http://www.mobile.nexto.pl.
 2. Każdy plik e-wydań, Ebooków oraz Audiobooków może być pobrany przez Użytkownika łącznie dziesięć razy (ilość kliknięć w link do pobrania). W celu awaryjnego pobrania pliku, po przekroczeniu ww. limitu pobrań,  należy skontaktować się z Administratorem na adres e-mail: pomoc@nexto.pl, bądź telefonicznie pod numerem: +48 22 46 30 066 lub +48 22 46 30 171 (dostępnym w Dni Robocze w godzinach 9:00-17:00).
 3. Do e-wydań nie jest dołączana w żadnej formie zawartość płyt CD/DVD dostępnych z papierowymi odpowiednikami e-wydań.
 4. E-wydania, Ebooki oraz Audiobooki są trwale oznakowane jako własność Użytkownika, który dokonał ich zakupu w Serwisie lub pobrał bezpłatny Produkt. Oznaczenia właściciela pliku nie ujawniają jego danych osobowych, służą wyłącznie do identyfikacji w przypadku naruszenia zasad korzystania z pliku określonych w niniejszym Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa. Tym samym każdy Użytkownik nabywający e-wydanie, Ebook oraz Audiobook za pośrednictwem Serwisu wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia.
 5. Użytkownik w zakresie korzystania z jakiegokolwiek Produktu nie jest uprawniony do:

1)      rozpowszechniania go ani wprowadzania do obrotu, ani w całości ani we fragmentach;

2)      ingerowania w jego zawartość;

3)      publikacji, dystrybucji, powielania;

4)      usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń;

5)      oddawania w najem;

6)       jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania.

 1. Użytkownik nabywający e-wydanie, Ebook lub Audiobook zobowiązany jest dbać, aby żadne nieuprawnione osoby nie korzystały z niego w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, wydawca może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy Produktu (Użytkownika) z tytułu naruszenia praw do danej kopii Produktu.

   

§ 9. Zasady świadczenia Usług w zakresie sprzedaży  i dostawy Towarów

 1. Administrator prowadzi również sprzedaż Towarów określonych w Serwisie, na zasadach przewidzianych w Regulaminie, w tym w szczególności w § 4 i § 7 ust. 2 – 12 i ust. 16-19, z uwzględnieniem poniższych postanowień. Administrator może prowadzić sprzedaż Towarów bez Rejestracji Konta przez Użytkownika.
 2. Towary są dostępne dla Kupujących do wyczerpania zapasów.
 3. Składając Zamówienie na Towar Użytkownik jest zobowiązany do wybrania sposobu dostawy, podania adresu dostawy Towaru.
 4. Możliwość weryfikacji statusu przesyłki u danego przewoźnika dostarczającego Towar, wskazanego na stronach Serwisu, jest uzależniona od stosowanych przez niego rozwiązań technicznych.
 5. Zasady odbioru przesyłki określają warunki świadczenia usług obowiązujące u danego przewoźnika, o którym mowa w ust. 4.  

   

§ 10. Prenumerata cykliczna

 

 1. Użytkownik może skorzystać z usługi „Prenumerata cykliczna” (dalej „Prenumerata”). Aktywacja Prenumeraty następuje w systemie Serwisu i oznacza zamówienie egzemplarza danej publikacji, a także kolejnych, przyszłych jej wydań. Użytkownik nie deklaruje terminu zakończenia Prenumeraty, może jednak zrezygnować z kontynuacji Prenumeraty składając odpowiednią dyspozycję w panelu Konta Użytkownika ze skutkiem na koniec danego Okresu Rozliczeniowego.
 2. Opłata za Prenumeratę pobierana jest przez system automatycznie za każdy kolejny okres Prenumeraty danej publikacji, z tym że pierwsza opłata za Prenumeratę pobierana jest po upływie darmowego okresu korzystania z tej Usługi (długość tego okresu jest podawana przy każdym Zamówieniu). Opłatą obciążany jest rachunek Użytkownika przypisany do karty płatniczej lub rachunek w ramach tzw. płaności „direct billing". Opłaty uiszczane są w cyklach   30-dniowych z góry.
 3. W razie zmiany wysokości opłaty za Prenumeratę, na adres email przypisany do Konta Użytkownika przesłana zostanie z odpowiednim wyprzedzeniem wiadomość informująca o nowej wysokości opłaty oraz wskazująca dzień, przed upływem którego Użytkownik może złożyć odpowiednią dyspozycję w przedmiocie rezygnacji z kontynuacji Prenumeraty w panelu Konta Użytkownika.
 4. Rezygnacja z kontynuacji Prenumeraty wywołuje skutek na koniec Okresu Rozliczeniowego obejmującego dzień wskazany w ww. wiadomości. W razie braku złożenia przez Użytkownika dyspozycji w przedmiocie rezygnacji z kontynuacji Prenumeraty przed upływem dnia wskazanego w przesłanej wiadomości, Prenumerata jest kontynuowana, a nowa wysokość opłaty obowiązuje od rozpoczęcia Okresu Rozliczeniowego następującego po okresie obejmującym ww. termin.
 5. Użytkownik ma możliwość zamówienia Prenumeraty na okres próbny podany na stronie szczegółów danego Produktu, dłuższy niż 14 dni. Okres próbny jest liczony przez podaną na stronie szczegółów Produktu liczbę kolejnych dni od momentu aktywacji Prenumeraty.  W okresie próbnym Administrator nie pobiera opłaty za Prenumeratę. Każda publikacja dostępna w Serwisie może być zamówiona przez każdego Użytkownika na okres próbny tylko jeden raz. Użytkownik może zrezygnować z okresu próbnego przed jego upływem w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym. W takim wypadku Administrator nie pobiera od Użytkownika opłaty za Prenumeratę, o której mowa w ust. 2 powyżej.
 6. Na potrzeby Prenumeraty „dzień” rozumiany jest jako 24-godzinny okres liczony od godziny aktywacji Prenumeraty.
 7. Funkcja Prenumeraty nie jest dostępna w Nextranet.
 8. Do Zamówienia Prenumeraty nie mają zastosowania Kody.

 

§ 11.Newsletter

 

 1. Serwis umożliwia skorzystanie z funkcji Newslettera.
 2. Aby skorzystać z Newslettera należy w odpowiednim formularzu podać swój adres e-mail oraz oznaczyć chęć otrzymywania Newslettera.
 3. Za pomocą Newslettera wysyłane będą w szczególności informacje odnoszące się bezpośrednio do Serwisu, Usług,  Produktów, Towarów, materiałów niekomercyjnych oraz informacje komercyjne, w tym handlowe, a także ciekawostki związane z Produktami lub Towarami.
 4. Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z Newslettera, w sposób wskazany w Newsletterze lub poprzez wysłanie rezygnacji z Newslettera na adres e-mail: pomoc@nexto.pl, lub zmianę ustawień Konta.

 

§ 12. Sposoby zapłaty 1. W ramach funkcji Serwisu jako Sklepu dostępne są następujące sposoby realizacji płatności za dokonany w nim zakup Produktu lub Towaru: za pomocą karty płatniczej, błyskawicznego przelewu bankowego, zwykłego przelewu bankowego.
 2. Użytkownik może dokonywać płatności wskazanych w ust. 1 również za pomocą Punktów Nexto lub Kodów, które może nabyć od Administratora, w tym także z wykorzystaniem Kodów przypisanych do Voucherów. Płatności za pomocą Kodów mogą służyć do nabycia określonych Usług dostępnych w serwisie bezpośrednio (Ebooki, Audiobooki, e-wydania) lub zasilenia konta Użytkownika Punktami Nexto.
 3. Użytkownik dokonuje przelewu kwoty wskazanej w Serwisie przed otrzymaniem Produktu (przedpłata). Serwis nigdy nie wymaga podawania loginu, ani hasła do konta w bankowości internetowej.
 4. Obsługę przelewów bankowych w odniesieniu do Serwisów Nexto oraz Nextranet zapewnia PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem                KRS 0000274399, NIP: 7792308495, numer REGON: 300523444, o kapitale zakładowym w kwocie 4 000 000,00 zł wpłaconym w całości (dalej „PayU”).
 5. Administrator umożliwia Użytkownikom dokonywanie płatności za Produkty lub Towary także za pomocą kart płatniczych.
 6. Celem dokonania płatności za pomocą karty płatniczej Użytkownik powinien złożyć Zamówienie i wybrać odpowiednią formę płatności.
 7. Serwis wymaga podania Administratorowi lub realizatorowi płatności następujących danych (zwanych dalej „Danymi”), koniecznych do dokonania płatności za pomocą karty płatniczej:

1)      imię;

2)      nazwisko;

3)      numer karty;

4)      data ważności karty;

5)      kod CVC;

 1. Dane przekazywane są przez Administratora realizatorowi płatności albo podawane realizatorowi płatności przez Użytkownika. Realizatorem płatności za pomocą karty płatniczej (dalej każdy z osobna: „Realizator”) jest:

1)      w odniesieniu do Serwisu Nexto: „PayLane” sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6 lok. A3, 80–387 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000227278, NIP: 5862141089, numer REGON: 220010531, o kapitale zakładowym w kwocie 585 000,00 zł (dalej „PayLane”) (Dane przekazywane przez Administratora);

2)      w odniesieniu do Serwisu Nextranet: PayU (Dane podawane realizatorowi płatności przez Użytkownika)

 1. W przypadku dokonania przez Użytkownika pierwszej płatności za pomocą karty, System zapamiętuje niezbędne Dane Użytkownika i umożliwia Użytkownikowi dokonanie płatności bez ponownego podawania Danych.
 2. W przypadku podania przez Użytkownika Danych bez jednoczesnego dokonania zakupu, po przekazaniu Danych do Realizatora na przypisanym do karty rachunku Użytkownika dokonywana jest automatyczna blokada kwoty 1,00 zł. Blokada jest konieczna, aby system Realizatora mógł zidentyfikować Użytkownika i umożliwić dokonywanie przyszłych zakupów bez potrzeby ponownego wpisywania Danych przez Użytkownika. Blokada wygasa automatycznie  w terminie kilku dni.
 3. Dane nie są zapisywane w Serwisie. Użytkownik oraz jego karta płatnicza są identyfikowani za pomocą specjalnego ciągu znaków generowanych przez Realizatora.
 4. W przypadku dokonania przez Użytkownika pierwszej płatności za pomocą karty płatniczej albo podania Danych w sposób określony w ust. 8 powyżej, Użytkownik może aktywować usługę „zakupów 1-kliknięciem” (dalej „usługa”). Aktywacja usługi oznacza, że Użytkownik może dokonywać szybkich zakupów i szybkich płatności kartą kredytową.
 5. Możliwość skorzystania z usługi oznaczona jest w Serwisie komunikatem „kup 1 kliknięciem".
 6. Usługa może być w każdym czasie wyłączona przez Użytkownika w panelu Konta.
 7. Postanowienia ust. 7 – 13 powyżej dotyczą wyłącznie płatności kartą płatniczą w Serwisie www.nexto.pl.
 8. Administrator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku udostępnienia przez Użytkownika Danych osobie trzeciej ani posłużenia się takimi Danymi przez osobę trzecią, a w szczególności poprzez udzielenie przez Użytkownika osobie trzeciej dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie.
 9. W przypadku zakupów dokonywanych przy użyciu urządzeń mobilnych, zakupy mogą być dokonywane w następujący sposób:

1)      dla systemu operacyjnego Android: przy użyciu karty płatniczej (płatności realizowane przez PayLane), z wykorzystaniem usługi PayPal, płatność operatora telefonicznego - tzw. „direct billing" oraz przy użyciu punktów nabytych za pośrednictwem Serwisu, gromadzonych przez Użytkownika;

2)      dla systemu operacyjnego iOS: przy użyciu punktów Serwisu gromadzonych przez Użytkownika oraz za pośrednictwem systemu „In-App Purchase”.

 1. Płatności realizowane przy użyciu systemu „In-App Purchase” są dokonywane na zasadach określonych w regulaminie korzystania z serwisu iTunes Store. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za realizację płatności rozliczanych przy wykorzystaniu systemu „In-App Purchase” oraz za przeprowadzanie procedury reklamacyjnej płatności realizowanych za pośrednictwem tego systemu. W razie otrzymania informacji o anulowaniu płatności                   w systemie „In-App Purchase” Administrator anuluje realizację Zamówienia, którego dotyczy ta płatność.
 2. Postanowienie ust. 18  stosuje się odpowiednio do płatności realizowanych w systemie „direct billing” stosowanym dla zakupów dokonywanych przy użyciu urządzeń mobilnych korzystających z systemu operacyjnego Android.
 3. Użytkownik może także dokonywać zapłaty za zamówione Produkty lub Towary zgodnie z odrębnym regulaminem dotyczącym określonego programu, bądź promocji.

   

§ 13. Faktury

 

 1. Składając Zamówienie Użytkownik może zgłosić żądanie otrzymania faktury.
 2. Zgłoszenia należy dokonać zaznaczając odpowiednią opcję podczas procesu składania Zamówienia oraz wypełnienie umieszczonego w Serwisie formularza danych, które mają znaleźć się w treści faktury.
 3. Użytkownicy żądający wystawienia faktury mogą również, zaznaczając taką opcję, odrębnie wyrazić zgodę na przesłanie faktury w wersji elektronicznej, na podany przez Użytkownika  adres e-mail.

 

§ 14.  Prawo odstąpienia od Umowy o nabycie Produktu lub Towaru

 

 1. Użytkownik będący Konsumentem, zgodnie z Ustawą o prawach Konsumenta, może odstąpić  od Umowy o nabycie Produktu lub Towaru (dokonać rezygnacji z Produktu lub Towaru) bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru, w terminie 14 dni: od dnia zawarcia tej Umowy w przypadku  Produktu; od dnia wydania (odebrania przesyłki) w przypadku Towaru,  a   w przypadku rzeczy (Towaru) dostarczanych osobno, partiami lub w częściach: od dnia objęcia przez Konsumenta w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, zaś w przypadku gdy Umowa o nabycie Produktu  lub Towaru dotyczy regularnego dostarczania Towarów przez czas oznaczony: od dnia objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy (Towaru). 
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy złożenie ww. oświadczenia przed upływem tego terminu – z zastrzeżeniem ust.6. Po upływie tego terminu Konsument traci prawo do odstąpienia od Umowy. 
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie (na adres: e-Kiosk S.A. ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa), wysłane w formie elektronicznej (na adres e-mail:pomoc@nexto.pl). Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o nabycie Produktu lub Towaru może być złożone z wykorzystaniem formularza odstąpienia od Umowy (wzór formularza do pobrania tutaj ).
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy o nabycie Produktu lub Towaru, Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu Produktu lub Towaru w stanie niezmienionym, w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, na adres  e-mail pomoc@nexto.pl, a w przypadku Towaru: na adres Administratora określony w ust. 3. Do zachowania tego wymogu wystarczające jest odesłanie Produktu lub Towaru przed upływem ww. terminu. Do zwracanego Produktu lub Towaru należy dołączyć kopię dowodu jego zakupu (takiego jak np.  kopia faktury, rachunku, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, itp.). Konsument ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu lub Towaru. Towar powinien być zapakowany w oryginalne pudełko, w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie oraz powinny być do niego dołączone wszelkie dostarczone wraz z Towarem elementy dodatkowe.
 5. Administrator niezwłocznie - nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy o nabycie Produktu lub Towaru, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności.
 6. Administrator może wstrzymać się ze zwrotem płatności Konsumentowi do chwili otrzymania Produktu lub Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki Konsument wybrał przy dokonywaniu zakupu Produktu lub Towaru, chyba że Konsument zgodził się  na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Prawo do odstąpienia od Umowy o nabycie Produktu lub Towaru, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w  odniesieniu do takiej Umowy:

1)      jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni świadczenie za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od Umowy;

2)      o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism;

3)      w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4)      o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęto za wyraźną zgodą Użytkownika będącego Konsumentem przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy wskazanego w ust. 1 i po poinformowaniu go   o utracie prawa do odstąpienia od Umowy.

 1. Zgoda, o której mowa w ust. 7 pkt 1 lub 4, może być dokonana przez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie Rejestracji Konta lub składania Zamówienia.

 
 

§ 15.  Reklamacje

 

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania Usług przez Administratora lub niezrealizowania ich zgodnie z Regulaminem, a także w odniesieniu do Umowy o nabycie Produktu lub Towaru, Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do Administratora.
 2. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem działalności Serwisu, w tym reklamacje dotyczące wad Produktów lub Towarów, mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie Administratorowi lub osobom pełniącym rolę opiekunów Serwisu lub przesłane przez Użytkownika drogą elektroniczną na adres e-mail: pomoc@nexto.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 46 30 066 lub +48 22 46 30 171 (dostępnym w Dni Robocze w godzinach 9:00-17:00) lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Administratora: e-Kiosk S.A., ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja/zwrot".
 3. Administrator zobowiązany zapewnić Użytkownikowi Produkt lub Towar bez wad  i ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za  wady fizyczne lub za wady prawne w zakresie określonym  w art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego (rękojmia).
 4. Administrator odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada Towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia jego wydania Użytkownikowi.
 5. W przypadku stwierdzenia wady, Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 1 roku od daty stwierdzenia wady.
 6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna Towaru została stwierdzona przed upływem roku od dnia jego wydania Konsumentowi, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
 7. Administrator  jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały  w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Użytkownika, lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy (Towarze) sprzedanej w tej samej chwili.
 8. Jeżeli Produkt lub Towar ma wadę, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Produkt lub Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt lub Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu lub Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 9. Jeżeli Towar lub Produkt ma wadę, Użytkownik może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru lub Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany  żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru lub Produktu do zgodności z Umową o nabycie Produktu lub Towaru w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Administratora.
 11.  Użytkownik nie może odstąpić od Umowy o nabycie Towaru lub Produktu, jeżeli jego wada  jest nieistotna.
 12. W przypadku Prenumeraty reklamacja może dotyczyć także niedostarczenia w terminie danego numeru publikacji objętej Prenumeratą.
 13. W przypadku reklamacji dotyczącej Produktu, należy ją przesłać na adres e-mail pomoc@nexto.pl  z  dowodem jego zakupu  w Sklepie.
 14. W przypadku reklamacji dotyczącej Towaru, należy go wysłać wraz z reklamacją na adres korespondencyjny Administratora  wskazany w ust. 2.
 15. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 16. Administrator rozpatruje zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Użytkownika o sposobie jej rozstrzygnięcia. W przypadku uznania reklamacji Towaru za niezasadną, Administrator odsyła Towar na adres podany przez Użytkownika.  
 17. W przypadku gdy Administrator nie ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Użytkownika będącego Konsumentem w ciągu 14 dni  od dnia jej otrzymania, oznacza to, iż jego żądania zostały uznane za uzasadnione.
 18. Jeżeli do Produktu lub Towaru dołączona jest gwarancja, Użytkownik może kierować swoje roszczenia zgodnie z treścią udzielonej gwarancji.
 19. W przypadku Produktów lub Towarów nabytych za inne świadczenia niż środki pieniężne wpłacane Administratorowi tytułem zapłaty Ceny (np. za Punkty Nexto), świadczenia te nie podlegają przeliczeniu na środki pieniężne i zwrotowi podlegają świadczenia zamienne.
 20. Z zastrzeżeniem ust. 19, w przypadku niedostarczenia Prenumeraty w terminie, w szczególności z przyczyn leżących po stronie Administratora lub wydawcy, Administrator zwróci Użytkownikowi wynagrodzenie za niedostarczony Produkt lub Towar w terminie 7 dni od dnia uwzględnienia reklamacji albo zaspokoi roszczenie Użytkownika z tego tytułu w inny sposób  z nim uzgodniony. Jeżeli okaże się, że dostarczenie Prenumeraty nie będzie możliwe     z powodu zaprzestania wydawania danej publikacji, Administrator zwróci Użytkownikowi należność za niedostarczone Produkty lub Towary  i za Produkty lub Towary, które nie będą mogły być dostarczone w terminie 7 dni od dnia, w którym poweźmie informację, że Prenumerata określonej publikacji objętej Prenumeratą nie będzie mogła być realizowana.

   

§ 16.  Zwrot Towaru
 

 1. Zwrot Towaru odbywa się poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości do Administratora, w której Użytkownik oświadczy, że ma zamiar dokonać zwrotu danego Towaru podając jego nazwę lub inny identyfikator, identyfikator transakcji oraz datę i Cenę zakupu. Dla skuteczności takiego zawiadomienia konieczne jest wysłanie wiadomości e-mail ze skrzynki pocztowej, która podana została przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia.
 2. Zwrot Towaru na zasadach określonych w Regulaminie stanowi podstawę dla Administratora do zwrotu Użytkownikowi/ Konsumentowi środków pieniężnych wpłaconych tytułem Ceny za zwracany Towar.
 3. Zwrotu Towaru następuje na zasadach określonych Regulaminem i zgodnie  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 4. Towar podlega zwrotowi na adres siedziby Administratora wskazany w § 14 ust. 3. Administrator przekaże zwracany Towar do jego dystrybutora.
 5. Jeżeli do Towaru był dołączony kupon (np. rabatowy, na książki lub inny), taki kupon nie może być zrealizowany.§ 17.   Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników.
 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, podanych przez Użytkownika w ramach Rejestracji lub składania Zamówienia, w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia Usług, a także w zakresie  i celu niezbędnym do wykonania Umowy o nabycie Produktu lub Towaru, w tym w zakresie i celu niezbędnym do rozpatrywania reklamacji – jest e-Kiosk S.A.
 2. Administrator zgodnie z wymogami prawa zarejestrował zbiór danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych numer księgi 065066, numer zgłoszenia 000696/2005.
 3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. Dane te przetwarzane są  w celu realizacji Usług, co obejmuje również wykonanie Umowy, w tym Umowy o nabycie Produktu lub Towaru, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów e-Kiosk  jako administratora danych, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź w innych celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli  jest ona wymagana zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora (lub od określonych podmiotów, np. współpracujących z Administratorem) drogą elektroniczną,  tj. na adres e-mail tego Użytkownika podany w Formularzu Rejestracyjnym, bądź w Formularzu Zamówienia, lub w postaci sms na podany przez niego numer telefonu. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta. Przy czym zgoda taka nie jest wymagana, o ile podany przez  Użytkownika niebędącego osobą fizyczną adres poczty elektronicznej jest jego podstawowym firmowym adresem e-mail, udostępnionym w szczególności na jego stronie internetowej.

 1. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Podanie przez Użytkowników ich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia Rejestrację, a w konsekwencji także posiadanie Konta lub złożenie Zamówienia. E-Kiosk jako administrator danych osobowych w zakresie przewidzianym Regulaminem informuje, że  Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Konta i Usług, bądź po wykonaniu Umowy o udostępnienie Produktu lub Towaru. Dane osobowe Użytkownika, który dokonał Rejestracji Konta mogą być przez niego poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się do Konta Użytkownika.
 3. Dane osobowe podane przez Użytkownika w szczególności w Formularzu Rejestracyjnym lub Formularzu Zamówienia, Administrator przechowuje i przetwarza  w sposób oraz  w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie,  zgodnie z przepisami obowiązującego w tym zakresie prawa, w tym zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz z ustawą z dna 18 lipca 2002 r.  o świadczeniu usług  drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.).
 4. Na każde pisemne żądanie Użytkownika, Administrator poinformuje go  w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania, w szczególności o tym jakie dane Użytkownika zostały zebrane, w jakim celu, w jakim zakresie i komu zostały udostępnione, a także sprostuje, bądź usunie zgromadzone dane, które dotyczą tego Użytkownika.  W tym celu Użytkownik może się kontaktować z Działem Pomocy pod adresem e-mail pomoc@nexto.pl.
 5. Usunięcie danych osobowych Użytkownika zgodnie z ust. 5 jest tożsame z usunięciem jego Konta (w przypadku Użytkownika, który dokonał Rejestracji Konta) oraz adresu e-mail Użytkownika, na który Administrator dotychczas przesyłał w szczególności swoje materiały marketingowe.
 6. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika w szczególności, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności z tytułu Umowy o nabycie Produktu lub  Towaru lub  gdy Użytkownik naruszył powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu, a zachowanie jego danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

     Polityka prywatności

 1. Niniejsza polityka prywatności (dalej „Polityka Prywatności”) określa zasady ochrony i przetwarzania informacji dotyczących Użytkowników w Serwisie. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.
 2. Administrator, jako podmiot świadczący za pośrednictwem Serwisu Usługi na ich rzecz, w pełni szanuje i chroni prawo do prywatności wszystkich Użytkowników. Administrator zachowuje szczególna dbałość  o przetwarzanie i ochronę danych osobowych Użytkowników w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych.  Zapewnia również bezpieczeństwo korzystania z Usług.
 3. Administrator wdraża i stosuje odpowiednie rozwiązania techniczne mające na celu zapobieganie ingerencji osób trzecich w prywatność Użytkowników.
 4. Wszelkie dane osobowe pobierane od Użytkowników przesyłane są do systemu za pomocą bezpiecznego protokołu SSL szyfrowanego kluczem 128-bitowym. Podobnie cała transmisja między aplikacją Nexto Reader a serwisem WWW przesyłana jest kanałem szyfrowanym.
 5. Wszystkie informacje o Użytkownikach przechowywane na serwerze Administratora są zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób. Jedynymi osobami uprawnionymi do dostępu do tych danych i ich przetwarzania są pracownicy lub współpracownicy odpowiednio przeszkoleni przez  Administratora.
 6. Informacje handlowe w formie elektronicznej (e-mail) przekazywane są wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził oddzielną, wyraźna  zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie (zapis do Newslettera). Zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną (e-mail) Użytkownik wyraża poprzez zaznaczenie odpowiednich pól podczas Rejestracji, a także w ramach ustawień Konta Użytkownika po zalogowaniu do Serwisu. Powyższa zgoda może być odwołana przez Użytkownika w każdym czasie poprzez odznaczenie odpowiednich pól w ramach ustawień Konta lub poprzez kliknięcie w odpowiedni link do wypisu w korespondencji otrzymanej drogą elektroniczną (e-mail).
 7. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników jest Administrator, a  także podmioty zajmujące się realizacją płatności za Usługi, w tym z tytułu sprzedaży Produktów i Towarów, dostawą Towarów, a także wydawcy (dostawcy publikacji dostępnych w Serwisie, np. e-wydań) oraz ich autoryzowani audytorzy. W zakresie dokonywania płatności odbiorcami danych osobowych Użytkowników są: PayU oraz PayLane.
 8. Dokonywana przez Użytkownika  Rejestracja oraz złożenie Zamówienia w Sklepie przebiega z uwzględnieniem wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług elektronicznych, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Administrator wyraźnie informuje Użytkowników o Administratorze Danych i celu przetwarzania danych osobowych Użytkownika, o znanych Administratorowi w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach tych danych, a także o dobrowolności podania danych, a  jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.
 9. Użytkownik odpowiedzialny jest za utrzymanie w tajemnicy swoich Haseł, Loginów i innych danych podawanych w Serwisie. Administrator nie odpowiada za udostępnienie przez Użytkownika jego danych osobom trzecim i za skutki działania dokonanego z ich użyciem.
 10. Administrator odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo danych zgromadzonych w bazie danych Serwisu. PayLane  oraz PayU  odpowiedzialne są za bezpieczeństwo danych podanych przez Użytkownika w związku z realizacją płatności, o których mowa w ust.7.
 11. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób niż to wynika z celu Serwisu, obowiązujących przepisów  oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń Użytkowników, informacji i danych  o Użytkownikach osobom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ww. ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeń wydanych na jej podstawie.
 12. Serwis wykorzystuje pliki „cookies” (tzw. ciasteczka) które ułatwiają korzystanie z zasobów Serwisu, pozwalają na personalizację oglądanej zawartości, na dobranie zawartości do indywidualnych preferencji i potrzeb Użytkowników oraz na zbieranie danych na potrzeby analizowania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu. Cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane w komputerze Użytkownika – Serwis może odczytać pliki przy ponownym połączeniu się z komputerem Użytkownika. Wyłączenie opcji cookies nie pozbawia Użytkownika możliwości korzystania z Serwisu, chociaż pewne funkcjonalności w trybie wyłączonych plików cookies mogą być niedostępne lub zablokowane (np. personalizacja prezentowanych w Serwisie treści).
 13. Serwis do celów analitycznych wykorzystuje mechanizm Google Analytics bazujący na odczycie plików cookies. Mechanizm Google Analytics należący do Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California, 94043 USA w sposób anonimowy zbiera ogólne dane statystyczne o Użytkownikach odwiedzających Serwis i służy poprawie jakości funkcjonowania Serwisu oraz analizowaniu w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu.
 14. Zamawiane w Serwisie Produkty są oznaczane danymi zamawiającego je Użytkownika, tzw. znakami wodnymi (§19 ust. 1 Regulaminu). Oznaczenie w ten sposób Produktów służy identyfikacji Użytkowników łamiących prawo lub postanowienia Regulaminu.
 15. Serwis zawiera odnośniki (tzw. linki) do innych stron lub usług internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności obowiązujące na innych niż Serwis stronach internetowych.§ 18.   Prawa własności intelektualnej

 

 1. Administrator niniejszym informuje, że wszelkie dostępne w Serwisie Produkty lub Towary, w tym publikacje i teksty (dalej łącznie jako „Publikacje”) - stanowiące utwór w rozumieniu Prawa autorskiego, podlegają ochronie przewidzianej zgodnie z jego przepisami.
 2.  Ochronie, o której mowa w ust. 1, podlegają  w szczególności także grafiki, logotypy, przyciski, obrazki i ich kompilacje oraz oprogramowanie dostępne w Serwisie, stanowiące własność Administratora lub jego dostawców (dalej „Utwory Administratora”). Wobec powyższego żadne Publikacje bądź Utwory Administratora nie mogą być bezprawnie kopiowane, zwielokrotniane bądź rozpowszechniane bez uprzedniej zgody uprawnionego podmiotu.
 3. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się do niewprowadzania w nim jakichkolwiek zmian oraz do niekorzystania bez zgody uprawnionych podmiotów z zawartości Serwisu w inny sposób niż określony w Regulaminie.
 4. Nabycie Produktu uprawnia Użytkownika wyłącznie do korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzania w elektronicznych urządzeniach, wprowadzania do pamięci swojego komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią danego Produktu, bez możliwości zwielokrotniania Produktu, kopiowania i wykorzystywania     w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania pliku z Produktem (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń).
 5. Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań.
 6. Wszystkie powyższe ograniczenia dotyczące danego Produktu mogą być uregulowane w sposób odmienny wyłącznie odrębnym pisemnym w porozumieniu z Administratorem.
 7. Administrator udziela Użytkownikowi licencji na łącznie dziesięciokrotną aktywację nabytych Produktów na oddzielnym nośniku informacji elektronicznej, na wypadek utraty pobranej pierwotnie kopii Produktu. W celu ewentualnego zwiększenia tego limitu, którego dopuszczalność  w szczególności ze względów technicznych, podlega weryfikacji przez Administratora, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: pomoc@nexto.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 46 30 066 lub +48 22 46 30 171 (dostępnym w Dni Robocze w godzinach 9:00-17:00). Administrator zastrzega sobie prawo odmowy zwiększenia ww. limitu.
 8. Użytkownik nabywający Produkty w Serwisie zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do nich dostępu w ten sposób aby mogły je powielać, dystrybuować bez zgody Administratora, albo wykorzystywać w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw. W przypadku wykrycia takich sytuacji Administrator może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu użytkownika Produktu z tytułu naruszenia praw do danej kopii Produktu.
 9. Udostępnianie w Internecie nabytych Produktów bez uprzedniej zgody Administratora jest zabronione. Dotyczy to w szczególności stron internetowych prywatnych i komercyjnych, klientów P2P, forów internetowych, społeczności internetowych, itp. W przypadku wykrycia wyżej wymienionych sytuacji, Administrator może kierować względem zidentyfikowanego nabywcy roszczenia z tytułu naruszenia praw do danej kopii Produktu.§ 19. Zabezpieczenie Produktów i Dodatkowe Oprogramowanie
 

 1. Każdy Produkt udostępniany za pośrednictwem Serwisu personalizowany jest oznaczeniem indywidualizującym daną kopię Produktu (tzw. znak wodny) poprzez umieszczenie w jego pliku, w sposób widoczny lub ukryty w kodzie pliku, danych identyfikujących Użytkownika będącego nabywcą Produktu i dostarczany lub udostępniany Użytkownikowi tylko i wyłącznie    z takim oznaczeniem. Tym samym każdy Użytkownik nabywający Produkt w Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia. Oznaczenie nie będzie pozwalało innym osobom na odczytanie jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika, a jedynie służy identyfikacji Użytkownika i nabytego Produktu przez Administratora. Oznaczenie Produktów znakami wodnymi służy identyfikacji Użytkowników naruszających prawo lub postanowienia Regulaminu.
 2. Zastosowanie zabezpieczeń Produktów ma na celu wyłącznie zabezpieczenie praw Administratora oraz podmiotów z nim współpracujących i nie służy zbieraniu jakichkolwiek dodatkowych informacji na temat Użytkowników.
 3. Odtwarzanie niektórych Produktów zamawianych w Serwisie wymaga zainstalowania stosownego oprogramowania. Każdorazowa instalacja takiego oprogramowania jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a dostawcą takiego oprogramowania. Administrator udzieli Użytkownikowi informacji w zakresie wymaganego oprogramowania. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i skutki działania oprogramowania.

 
 

§ 20  Odpowiedzialność

 

 1. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Użytkowników albo inne osoby. Za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność wszelkich treści niepochodzących od Administratora lub przez niego nieautoryzowanych, odpowiadają osoby umieszczające takie treści w Serwisie. W przypadku gdyby treści te naruszały prawa Administratora bądź osób trzecich, Administrator może je usunąć.
 2. Administrator jest jedynie dystrybutorem Produktów  lub Towarów dostępnych w ramach Serwisu, nie jest zaś ich producentem. Wszystkie opinie, porady, oświadczenia, usługi i oferty lub inne informacje lub materiały udostępnione w tym zakresie przez osoby trzecie, z uwzględnieniem Produktów lub Towarów dostępnych w ramach Serwisu, są własnością lub pochodzą od odpowiedniego uprawnionego podmiotu (np. autora lub wydawcy). Administrator nie gwarantuje w szczególności użyteczności informacji zawartych w Produktach lub Towarach ani nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikłe z posłużenia się nimi.
 3. Serwis zawiera odnośniki (linki) do stron internetowych lub materiałów osób trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za łączność z tymi stronami lub za treści udostępnione na takich stronach.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika: w szczególności w przypadku podania przez Użytkownika błędnych danych, czy  za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) Loginu lub Hasła Użytkownika. Administrator zapewnia możliwość odzyskania Hasła przez Użytkownika.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Użytkownika do generowanych z wykorzystaniem Serwisu Formularzy.

 
 

§ 21. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin uwzględnia stan prawny wynikający z Ustawy o prawach Konsumenta.
 2. Skorzystanie z Serwisu w zakresie niewymagającym Rejestracji jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu, natomiast skuteczna Rejestracja wymaga zapoznania się z Regulaminem oraz jego akceptacji przez Użytkownika.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. W odniesieniu do Usług w zakresie sprzedaży Produktów lub Towarów, zmiany Regulaminu mogą być spowodowane w szczególności zmianą w sposobach dokonywania płatności – z zastrzeżeniem ust.10.
 4. Użytkownicy zostaną poinformowania o treści zmiany Regulaminu z 30 dniowym  wyprzedzeniem  przed wprowadzeniem zmiany, poprzez umieszczenie tej wiadomości oraz ujednoliconej wersji Regulaminu uwzględniającej wprowadzane w nim zmiany, i utrzymanie ich na głównej stronie Serwisu przez co najmniej 30 dni.
 5.  W razie dokonania zmian w Regulaminie zmiany te zostaną opublikowane w Serwisie.
 6. Zamówienia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy o świadczenie Usług płatnych najpóźniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu. Oświadczenie Użytkownika w tym przedmiocie wymaga przesłania oświadczenia na adres siedziby Administratora określony w § 1 ust. 4 lub na adres e-mail: pomoc@nexto.pl.
 8. W okresie pomiędzy opublikowaniem nowej wersji Regulaminu w Serwisie a jego wejściem        w życie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po wejściu w życie nowej wersji Regulaminu są jednoznaczne z akceptacją jego nowej treści przez Użytkownika. Poprzednie wersje Regulaminu znajdować się będą w Serwisie.
 9. Użytkownik który nie godzi się na zmianę Regulaminu powinien usunąć swoje Konto z Serwisu    i powstrzymać się od korzystania z Serwisu.
 10. Nie stanowi zmiany Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Administratora lub podmiotów określonych w Regulaminie, ani zmiana danych wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia działalności przez Administratora bądź przez te podmioty.
 11. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Serwisu.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo zaprzestania lub zawieszenia świadczenia Usług, powiadamiając o tym Użytkowników na stronie Serwisu. Zaprzestanie lub zawieszenie świadczenia Usług może nastąpić po upływie co najmniej 30 dni od dnia dokonania ww. powiadomienia.
 13. W zakresie nie uregulowanym Regulaminem, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa autorskiego oraz innych aktów normatywnych powołanych w Regulaminie. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy.
 14. Wszelkie postanowienia Regulaminu obowiązują w języku polskim.
 15. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku ze świadczeniem Usług jest prawo polskie. Wszelkie spory z tym zakresie, w tym w związku z treścią Regulaminu lub Umową, których Stronom nie uda się załatwić ugodowo, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administratora, a w odniesieniu do Konsumentów: sąd powszechny właściwy miejscowo zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi ustawą  z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity:    Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.).
 16. Regulamin wchodzi w życie dnia 16.06.2016r.

 

Poprzednia wersja Regulaminu dostępna jest tutaj

 

Twój koszyk

Koszyk jest pusty.
Gwarancja satysfakcji

Nowości

 1. 1.Zielony Sztandar
 2. 2.Gazeta Krakowska - Małopolska Zachodnia
 3. 3.Gazeta Krakowska - Podhale
 4. 4.Gazeta Krakowska - Tarnów
 5. 5.Gazeta Krakowska - Nowy Sącz
 6. 6.Nowości Grudządz
 7. 7.Nowości Dziennik Toruński
 8. 8.Express Bydgoski
 9. 9.Tygodnik Podhalański
 10. 10.Gazeta Polska Codziennie

Najchętniej kupowane

 1. 1.Tygodnik Do Rzeczy
 2. 2.Przegląd Sportowy
 3. 3.W Sieci
 4. 4.Newsweek Polska
 5. 5.Auto Świat
 6. 6.Fakt
 7. 7.Tygodnik Powszechny
 8. 8.Tygodnik Faktycznie
 9. 9.Polityka
 10. 10.Gazeta Wyborcza - Warszawa